Gamla versioner

Från Ecos
Hoppa till: navigering, sök

Tillbaka till startsida

Denna sida visar versionsinformation för äldre versioner av Ecos.

Innehåll

Version 2.6 (2020-03-24)

Sokigos ID-nr och kort beskrivning

Generellt

59921 Fullt stöd för att använda SKR:s behovsbaserade avgiftsmodell för hälsoskyddsverksamheter.

59745 Filtrering inom vissa sidor. Exempelvis behörighetssidan har nu en filterfunktion för att enklare finna specifika behörigheter

Ärendehantering

38400 Skapa alla sorters ärenden från anläggning

Bevakningar

53128 Visa klarmarkerade bevakningar samt filtreringsfunktion för klarmarkerade/ej klarmarkerade bevakningar

58716 Visa ärendebevakningar på anläggning

E-post

59571 Korrekt stöd för IMAP

59828 Stöd för säkerhet enligt "OAuth 2" för e-post via Exchange

53575 Visa avsändare och annan metadata på e-posthandlingen, båda inkommande och utgående

51267 Radera skickade e-postmeddelanden efter viss tid

Hälsoskyddskoder

58415 Utöka antalet tecken för hälsoskyddskoderna

59929 Separat sida för riskfaktorer för hälsoskydd (Riskbaserad taxa)

API:er

Nya och ändrade API:er i Ecos 2.6

Behörigheter

Flera nya behörigheter har lagts till och några befintliga har ändrats. OBSERVERA att det är nödvändigt att snarast efter uppgradering gå igenom de nya behörigheterna och tilldela behörigheter till berörda roller. Vissa funktioner kommer inte vara tillgängliga förrän behörigheter tilldelats!

Nya och ändrade behörigheter i Ecos 2.6

Mellanversion 2.6.1 (2020-04-06)

Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

En bugg som gjorde att om en tillsyn i ett ärende debiterats, och sen öppnades i ändra-läge, raderades markeringen för att tidposterna redan debiterats.

Mellanversion 2.6.3 (2020-08-05)

Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

63528 Massutskicksrutinen skapade inga utskick om det använda arbetsmaterialet hade redigerats.

62898 Om det fanns en anläggning av ”Övrig anläggningstyp”, som var kopplad till ett objekt som inte hade någon annan anläggning, och dessutom det fanns en part kopplad till anläggningen, så kunde inte partsöversikten öppnas. (Lime ärendenummer 164873)

62411 Inställningssidan för e-tjänster radon kunde inte redigeras.

63457 Låsningar i dokumentkonverteringen orsakade av specifika fall av partsdubbletter. Gäller om en användare ar sparats i AD:t utan ” – ” i sitt personnummer, och samtidigt är folkbokförd/fastighetsägare i kommunen, dvs finns i FB, med ett ” – ” i sitt personnummer. Då har vissa funktioner inte fungerat. Löst på så sätt att vid inloggningen slås parterna samman, och enbart användaren från AD:t används. För att fullfölja hela hanteringen behöver ett separat script köras som sammanfogar adresser- och kontaktinformation från båda parterna. I samband med att scriptet körs kan det uppstå dubbletter av kontaktinformationen. Detta måste i så fall raderas manuellt. Likaså kommer, om det finns två utpekade post-/faktura- eller besöksadresser bara den ena att vara markerad efter att scriptet körts. Även detta behöver kontrolleras och vid behov rättas manuellt.


Version 2.5 (2019-12-12)


Sokigos ID-nr och kort beskrivning

Generellt

50879 Ecos 2.5 är en Tvingande uppgradering. Tidigare versioner har inte stöd för SLV:s aktuella XML-format för rapportering och inte heller 2020 års uppsättningar av operativa mål och kontrollområden. (Tvingande uppgradering)

22166 För kommunförbund och andra samarbeten finns stöd för att ange kommuntillhörighet för ärenden och anläggningar. Det är även möjligt att styra avgiftsartiklarna till en eller flera utpekade kommuner. Därmed finns stöd för kommundifferentierade taxor.

55103 Fullt stöd för att använda SKR:s behovsbaserade avgiftsmodell för miljöfarliga verksamheter.


Tidregistrering

23366 Stöd för att ange flera tidposter i samma händelse. Till varje tidpost i händelsen anges om den är debiterbar, vilken artikel som ska användas och vem som utförde tiden.

26455 Göra tidsspecifikationer, helt fristående från debitering och artiklar. Definition av tid motsvarande Ecos 1 "verksamhet" och "aktivitet"

53382 Ange "planerad tid" valfritt i alla händelser

21571 Dokumenttaggar för bl.a. registrerad tid samt malltypen "Tidrapport"


Ärendehantering

47774 Återöppna avslutade ärenden

53926 Information om lagrum för sekretessmarkerat material blir obligatoriskt när ett ärende avslutas samt vid arkivering av ärenden.

48403 Möjligheten att lägga in delegationsordningen. Den kan sen knytas till dokumentmallarna. Vid upprättande av beslut kan en eller flera paragrafer i delegationsordningen anges, samt överföras till handlingen via dokumenttaggar

57555 Fältet för extern beteckning har delats upp i två delar. Det finns ett fält för referensnumret och ett fält för vilken instans som avses.


Anläggningar

48914 För att kunna hantera nya blandningar och nya köldmedier som tillkommit, är det möjligt att bygga ut och redigera listan av köldmedier och köldmedietyper. I och med detta upphör Sokigo att underhålla listan över köldmedier i Ecos.


Arkivering

50987 Ta hänsyn till sekretessmarkering i FGS export till e-arkiv.


Behörigheter

Flera nya behörigheter har lagts till och några befintliga har ändrats.

OBSERVERA att det är nödvändigt att snarast efter uppgradering gå igenom de nya behörigheterna och tilldela behörigheter till berörda roller. Vissa funktioner kommer inte vara tillgängliga förrän behörigheter tilldelats!

Nya och ändrade behörigheter i Ecos 2.5


Nya ärendetyper, handlingar, mallar och händelser

Processer

Information


Mallar

Tidrapport


Händelser

Tidrapport (vid upprätta handling)


Roller

Blivande fakturamottagare

Blivande verksamhetsutövare


API:er

Nya och ändrade API:er i Ecos 2.5

Mellanversion 2.5.1 (2019-12-17)

Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

En bugg som gjorde att det blev fel vid försök att debitera en händelse med både debiterbar och ej debiterbar tid på ett ärende/anläggning.

En bugg som fick till följd att kommuner, vars kommunkod börjar med 0, fick en varning varje gång de försökte sätta kommuntillhörighet.

En uppdatering av missade/felaktiga vyer.

Mellanversion 2.5.2 (2019-12-19)

Uppdateringen rättar följande fel som fanns i 2.5.1:

Dokumenttaggen [T-TidHändelseDatum], som är tänkt att användas i tidkort för att ange datumet för en händelse, hämtar datumet då händelsen skapades eller redigerades, inte själva händelsedatumet. Används version 2.5 eller 2.5.1 och denna tagg finns i en mall behöver alltså handlingen kontrolleras efter upprättandet. Vid behov kan en redaktionell ändring göras av dokumentet innan det expedieras.

Mellanversion 2.5.3 (2019-01-16)

Uppdateringen rättar följande fel som fanns i tidigare 2.5-versioner:

Om en fastighet saknar kommunkod i FIR eller om kommuntillhörighet raderats manuellt gick det inte att öppna vissa anläggningar kopplade till den fastigheten. Nu krävs inte längre kommunkod på fastigheten.

Det finns två tillfälliga lösningar för dem som har problemet i väntan på uppgradering:

- Uppdatera kommunkoder genom att via licenslänken välja "Refresh estate information -> Ladda om alla kommuner från FIR". Detta löser problemet i många fall.

- Det finns även ett skript som kan köras för att ange kommunkoder. Med denna lösning kan dock felet återkomma om en ny anläggning skapas på en fastighet som saknar kommunkod.


Version 2.4 (2019-05-27)

Sokigos ID-nr och kort beskrivning

Debitering

26845 Avisera debiteringsunderlag manuellt utan Ekonomikoppling

28883 Ladda ned debiteringsunderlag för utskrift


Prestanda

53049 Prestandaförbättringar vid laddning av vissa sidor

51193 Förloppsindikator/progress bar vid uppladdning av filer. Bättre stöd för uppladdning av stora filer.


Handlingar

55262 Fler dokumenttaggar, se separat dokumentation för detaljer.


Sökning

46713 Spara och återanvända sökkriterier


Ärendehantering

21448 Knyta mallar till respektive ärende- och anläggningstyp

21855 Milstolpar - ett sätt att lägga till guider och statusmarkeringar för ärendehandläggning

48327 Skapa tillsynsärende från fastighet

55042 Registrera ärenden från huvudmenyn - alla ärenderubriker tillgängliga förutom tillsynsärenden


Historik

21444 Åtkomstlogg


Generella förbättringar

46060 Ange namn på anläggningar

42775 Exportera systemets loggfiler direkt från sidan för felmeddelandet


Behörigheter

Flera nya behörigheter har lagts till och några befintliga har ändrats. Vissa avser endast webservice för e-tjänster.

OBSERVERA att det är nödvändigt att snarast efter uppgradering gå igenom de nya behörigheterna och tilldela behörigheter till berörda roller. Vissa funktioner kommer inte vara tillgängliga förrän behörigheter tilldelats!

Dokumentation behörigheter i version 2.4


Nya ärendetyper, handlingar, mallar och händelser

Processer

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak

Ansökan om tillstånd för partihandel med tobaksvaror

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak under viss tid

Anmälan om ändring av tobakstillstånd


Mallar

Fastställande av faroanalys

Egen överklagan

Beslutsförslag sanktionsavgift livsmedel

Beslut om sanktionsavgift livsmedel


Handlingar inkommande

Upplysning

Redovisning

Produktblad

Säkerhetsdatablad


Händelser

Fastställande av faroanalys (vid upprätta handling)

Egen överklagan (vid upprätta handling)

Beslutsförslag sanktionsavgift livsmedel (vid upprätta handling)

Beslut om sanktionsavgift livsmedel(vid upprätta handling)

Upplysning (enkel)

Redovisning (enkel)

Mellanversion 2.4.6 (2019-07-02)

Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

55484 Årlig debitering för övriga anläggningstyper hämtar fel kontoplan (felet återuppstod pga felaktig paketering av releasen).

58053 Rättar en krasch som uppstod när löpnummer inte kunde sättas under vissa omständigheter. Ser man något sånt framöver så måste det rapporterats till Sokigo för utredning av utvecklarna.

57946 När vissa andra mailservrar än Exchange användes så formaterades e-postmeddelandet inte korrekt utan konverterades med html-kod som om det vore Word. Felet är nu åtgärdat. Rättning av ett följdfel som i mellanversion 2.4.5 ledde till att ärenderapporten istället blev felaktigt formaterad.

Mellanversion 2.4.3 (2019-06-20)

Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

57810 När man stängde ett ärende så klarmarkerades samtliga bevakningar i ärendet. Det ska egentligen bara vara Överklagandetid och Förfallodatum som klarmarkeras. Med uppdateringen finns ett skript som återöppnar bevakningar på ärenden vars bevakningsdatum är senare än ärendet avslutsdatum. Överklagandetid och förfallodatum behålls klarmarkerade.

57895 Rättar en bugg som ledde till en krasch när handling skapades från anläggning knuten till objekt. Buggen berodde på att en ny dokumenttagg inte hittade någon koppling mellan artikel och avgiftsområden.

57761 Rättar ett problem som gjorde att när adresserna på en fastighet saknade postort så kunde man inte se anläggningar på den fastigheten.

57760 Alla borrhåll för en bergvärmepumpsanläggning syntes inte på kartan i ändringsläget.

57724 I ändringsläget för en anläggning så gick det inte att öppna upp handlingar via länken uppe till höger.

Mellanversion 2.4.2 (2019-06-13)

Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

57693 Uppgradering av dokumentkonverteraren, så att vid konvertering av .tif och .gif-filer med flera bilder i sig, konverteras nu alla bilder. Gör att vissa filer kan bli ganska långa, men allting i originalfilen finns nu med i PDF:en.

57549 Uppgradering av dokumentkonverteraren som fixar att vid konvertering av vissa PDF-filer misslyckades konverteringen av Times New Roman i de fall typsnittet inte fanns inbäddat i dokumentet.

57595 Rutinen "Refresh estate information" (hette förut "Refresh estate coordinates") är nu ändrat till ett bakgrundsjobb, som avhjälper timeouts för kommuner med stor datamängd.

57606 En ny rutin, för att uppdatera byggnadsnummer, har tagits fram och gjorts till ett bakgrundsjobb

57609 Fixar bugg där byggnadsnummer inte sparas ner rätt på byggnader kopplade till ett avlopps reningssteg.

57605 Rättar till en trasig länk till skrotade anläggningar

57663 Löpnummer kraschar när det saknas koppling till skapa-händelsen på ärendesidan.

57692 Ändrat så att uppladdningen av filer görs i större segment för en snabbare uppladdning.

57596 Fixat krasch med masstämpling på dokument när man försöker stämpla enbart ett dokument med bara ett dokument tillgängligt.


Version 2.3 (2018-12-12)

Förbättringar

Sokigos ID-nr och kort beskrivning

Allmänna förbättringar

53049 Prestandaförbättringar - Uppläsning av sidor

46581 Felmeddelande - länk/visning av stack trace

42775 Exportera loggfiler - direkt från felmeddelande

23386 Anteckningar på ärende och fastighet

Anläggningar och tillsyn/kontroll

53136 Radera övrig anläggningstyp

46577 Värmepumpar - hantera fler sorter

48167 SLV-kontroll, anpassning till 2019 års kontrollformulär (för rapportering januari 2020)

Debitering

Möjlighet att använda alfanumeriska tecken för kontering, inte bara numeriska

37301 Lägga till fler/egna avgiftsområden

47708 Årlig avgift - Kunna årsdebitera även "Övrig anläggningstyp"

53116 Tid i makulerade händelser ej längre debiterbara

49396 Köldmedia årsdebitering, kunna ange tidfaktor med timmar+minuter alternativt belopp

46027 Fakturatexter - utökad textlängd

E-tjänster

46679 API:er för värmepumpsanmälan, e-tjänst

Rapporter och vyer

46465 Officiella vyer - fortsättning

Rutiner

21417 Byta handläggare (anläggning, ärenden, bevakningar)

Ärendehantering

50552 Ärende - ange "Initierat av"

42482 Länka ärenden mellan varandra

53108 Nya processer, handlingar och händelser samt malltyper

Processer

 • Ansökan om dispens från deponeringsföreskrift
 • Klagomål
 • Rapport
 • Remiss ordningslagen
 • Remiss vattenverksamhet
 • Klagomål strandskydd
 • Klagomål alkohol
 • Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet
 • Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter
 • Anmälan om försäljning elektroniska cigaretter
 • Ansökan om dispens
 • Samrådsärende
 • Handlingar

 • Rapport
 • Remiss ordningslagen
 • Remiss vattenverksamhet
 • Enkätsvar
 • Klagomål strandskydd
 • Klagomål alkohollagen
 • Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet
 • Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter
 • Anmälan försäljning elektroniska cigaretter
 • Ansökan om dispens
 • Kallelse till samråd
 • Information
 • Markundersökning
 • Följesedel
 • Enkla händelser

 • Begäran om anstånd
 • Muntlig kommunicering
 • Bekräftelse
 • Bekräftelse inkommen handling
 • Interndebitering
 • Provtagning
 • Delgivning
 • Beviljande av anstånd
 • Malltyper

 • Åtalsanmälan
 • Beslut om avvisande
 • Kungörelse
 • Beslutsförslag
 • Mellanversion 2.3.1 (2019-02-25)

  Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

  54846 Rutinen för att uppdatera miljöverksamhets klassningskoder kan nu hantera flera anläggningar samtidigt

  54919 Rättat ett problem med att läsa parter från FIR

  54924 Åtgärdat fel som orsakade krasch när man skapar ny värmepump

  54972 Rättat ett fel som gjorde att startsidan kraschade om det fanns bevakningar på ett ärende med flera kopplingar till samma fastighet

  55223 Åtgärdat ett problem som gjorde att en makulerad tillsyn på ett ärende förhindrade öppning av andra tillsyner på ärendet

  55069 Ändra adress på anläggning fungerar nu

  54771 Tilläggsmodulen Tillsyn: Problem att spara anteckning om bifogade filer finns har rättats

  Samt Uppdatering av officiella vyerna för handling och händelse

  Mellanversion 2.3.2 (2019-03-20)

  Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

  55373 Vid debitering tas inte ev. bindestreck ( - ) med om det angetts i fältet "Kundens referens".

  55484 Årsdebitering - Övriga anläggningstyper hämtar fel kontoplan

  55504 Tillsynsapplikationen - beslutsstämpling inte möjligt för handlingar tillagda via applikationen

  55504 Tillsynsapplikationen - tillagda foton hanterades som "Inkommen", inte "Upprättad"

  55524 Händelsers bevakningsdatum orsakade i vissa fall krasch av startsidan när bevakningens aviserades där


  Version 2.2 (2018-10-10)

  Version 2.2.2 (2018-11-12)

  Rättar kända buggar som fanns vid ursprunglig release av version 2.2, samt buggar funna under begränsad release till några kommuner

  53531 Flera kopplingar kan skapas mellan ett reningssteg och en byggnad

  53464 Fotnoter i mallar tas inte med vid upprättande

  53123 Validering av gallringsfrister uteblir om ärendet avslutas med valet "Ärendet ska inte debiteras"

  53264 Ärendes underrubrik döljs i Sök ärende om ärendet markerats med sekretess (korrekt beteende är att egen underrubrik ska döljas)

  53490 Startsidan visar inte passerade bevakningar

  Förbättringar i version 2.2

  Sokigos ID-nr och kort beskrivning

  Allmänna förbättringar

  Prestandaförbättringar vid visning av anläggningsöversikter

  48116 Planera in tillsyn i projekt

  Arkivering

  40452 Handling - ange gallringsfrist

  Bevakningar

  23329 Bevakningar - söka

  37028 Skapa "fristående" bevakning

  38396 Bevakningar - Påminnelse/aviseringsdatum

  48189 Bevakningar - skapa anteckning till förfallodatum

  48251 Lägga till bevakning på händelse i efterhand

  E-post

  50761 E-post - stödja SMTP/IMAP

  51049 E-post, visa och hantera köade utskick

  40453 E-post - mallar för e-post

  E-tjänster

  46678 API:er för ansökan enskilt avlopp, e-tjänst

  46679 API:er för värmepumpsanmälan, e-tjänst

  47161 API:er för skapa ärende

  Handlingar

  23259 Handling - Löpnummer för handlingar i ärenden

  48833 Handling - möjlighet att redigera upprättad handling, innan expediering

  Karta

  50762 Kartstöd för Geosecma ArcGIS

  Rapporter och vyer

  46465 Officiella vyer - fortsättning

  51134 URL för att komma åt handling via vyer

  40576 Sökningar - spara sökresultat till Excel och andra format

  45015 Händelse - söka överklaganden och beslut via beslutsnummer

  Registrering

  21424 Registreringsprocessen - Handläggargrupper

  51172 Behörighet att lägga till handling på anläggning

  Sökning

  49126 Söka handlingar och söka händelser

  49128 Söka - Fritextsökning i anteckningsfält

  Version 2.1 (2018-05-08)

  Hotfix 2.1.8100.1 (2018-06-19)

  Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

  • 51913 - Tagit bort felaktig behörighetskontroll vid borttagning av arbetsmaterial

  • 51957 - Filtrerat bort makulerade händelser i ärenderapport

  • 51978 - Tagit bort möjligheten att expediera arbetsmaterial

  • 52178 - Rättat problem med Smart Tags i DOCX-mallar

  • 52191 - Undvika krascher i jobbet som synkar namn med FB

  • 52193 - Förbättrad prestanda i Nämnd-tjänsten

  • 52218 - Borttagning av parter utan relationer misslyckades om det förekom delade adresser


  Officiella vyer har uppdaterats - huvudverksamhet har lagts till i AnlaggningMiljofarlig_ECV1 och Platsbesok har lagts till i Tillsyn_ECV1

  Vi har även lagt till utökad felloggning i samband med filkonvertering till PDF-A

  Hotfix 2.1.8000.0 (2018-05-29)

  Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

  • Kontakter sparas inte korrekt när man skapar organisationspart

  • Krasch när man skapar anläggning på fastighet med gårdsadresser

  • Ta bort arbetsmaterial ska inte kräva någon särskild behörighet

  • Handlingar genererade från mall med flera sidhuvuden blir korrupta

  Hotfix 2.1.7957.0 (2018-05-24)

  Uppdateringen rättar följande fel som fanns i releasen:

  • Bakgrundsjobbet för massutskick fungerade inte

  • Nämndtjänsten hämtade fel handläggare (användare istället för utförare)

  • Handling kunde inte redigeras från anläggningsöversikt

  • Ärenderapport kunde inte skapas på ärende med makulerad tillsynshändelse

  • Rättade skript för att skapa användare

  • Relationer visades inte i partsrapport

  • Timeout vid synkronisering av partsnamn från FB

  • Händelser och handlingar relaterade till andra parter visades på partsrapport

  • Taggen PartsPostAdress ersattes med felaktig adress då postadressen var satt till folkbokföringsadress

  • Registreringsflödet avbröt session innan 15 minuter hade gått

  Förbättringar i version 2.1

  Sokigos ID-nr och kort beskrivning

  Allmänna förbättringar

  50583 Ny behörighetsroll "Säkerhetsansvarig" införs. Denna kan användas för att tilldela specifika användare behörighet att ändra i behörigheterna för andra roller.

  38078 Fler länkar för navigering

  49752 Värdelistor för typ av kontaktväg - telefon- och e-post

  E-post

  44078 E-post - kunna lägga till en e-postadress direkt i expedieringsfönstret

  42469 E-posta utan att skapa händelse eller handling

  Parter

  49757 Parts kontaktuppgifter - ny hantering av telefon och e-post i relation till ärende och anläggning

  47770 Hantera utländska personnummer

  47618 Hantera visning av partsinfo om parts grunduppgifter ändras

  47290 Kunna radera parter från systemet

  46347 Parts kontaktuppgifter - specificera i varje enskilt fall

  46346 Parts roller - nya roller

  43235 Visa alla avslutade ärenden och upphörda anläggningar på partsöversikten

  38117 Radera parter utan relation

  27426 Partsöversikt - revidering

  49276 Rensa partshistoriken

  48382 Partsrapport

  Registrering

  48627 Handlingar - Lägga till upprättad handling i ett ärende

  42674 Händelsedatum - motsvarande ankomstdatum för handling

  Sekretess

  46589 Sekretessmarkering - kunna peka ut vem/vilka som får se en handling - personlig sekretess

  47013 Sekretessmarkering - Tydligare markering av sekretess på handling

  47012 Sekretessmarkering - visa sekretessmarkeringen på alla ställen handlingen förekommer

  30162 Sekretessmarkering - Direkt i regflöde


  Rättade buggar (ett urval)

  48839 Rättning av behörighetskontrollerna. Numera fungerar samtliga "kryssrutor" för de olika behörigheterna (resurserna). Det kan finnas enstaka fall där kontroll inte görs i samtliga lägen men så långt det var känt har alla felande behörigheter rättats. Observera att detta kan innebära att systemet nu blir begränsande, om behörigheter inte ställts in korrekt tidigare. Förut gjordes ju ingen korrekt kontroll av samtliga funktioner och systemet "fungerade ändå".

  49307 AD-synkronisering gjordes inte med användarens för- och efternamn. Detta görs nu.

  49886 Det går nu att skapa en part som innehåller kolon i namnet

  50509 Ändra datum för vissa bevakningar kraschade, bl.a. "Sista synpunktsdatum"

  50524 Kemiska parametrar för undantag provtagning livsmedel innehöll felaktiga listval

  50795 Det gick inte att expediera en handling till andra parter än de som redan fanns i ärendet. Nu kan man även söka fram och lägga till parter utanför Ecos.

  50829 Radera handling utan associerad fil kraschade

  50880 Livsmedelskontroll operativt mål P12 var valbart men skulle inte vara det enligt anvisningarna

  50909 Ingen info-popup visades för tillsyner på ärende- och anlnäggningssidorna

  50954 Köldmedia - skrotade aggregat visades i registrering av årsrapport

  50956 Årsdebitering av miljö- och hälsoskyddsverksamheter gjorde felaktig kontroll av existerande huvudverksamhet, även när det bara fanns en anläggning aktiv

  51182 Redigering av tid i en ärendeknuten händelse gav felaktiga avgiftsgrupper om redigeringen gjordes från anläggningssidan på en anläggning som ärendet hörde till

  51222 Skrotade och makulerade anläggningar kunde hämtas till nya tillsynsärenden


  Kända buggar

  Följande kända allvarliga buggar (nivå 1 och 2) finns vid release. Planeras att rättas med hotfix eller senast till nästa version

  Sokigos ID-nr och kort beskrivning

  51788 Om ett ärende bytt från en process till Planerad/Händelsestyrd tillsyn så går det att lägga till flera olika sorters anläggningar, vilket leder till krasch när en tillsyn skapas i ärendet (bedöms ovanligt)

  51978 Arbetsmaterial kan läggas till som bilagor i expediering och e-post - Hotfix planerad

  Information om planerade versioner

  [Planerade versioner]

  Länk till gällande dokumenttaggar

  Dokumenttaggar

  Information om äldre versioner

  [Äldre versioner]

  Version 2.0.8 (2018-02-16)

  Versionsnummer 2.0.8

  Förbättringar

  Sokigos ID-nr och kort beskrivning

  42481 Inläsning av nya verksamhetskoder för miljöfarlig verksamhet enligt förordning 2016:1188

  42481 Rutinsida för att omklassa miljöfarliga verksamheter

  26394 Avslutat ärende - rätta felaktig fakturamottagare på debiteringsunderlag

  46810 Lägg till part/fastighet/anläggning på avslutat ärende

  42798 Förbättringar av debitering - filter för nyregistrerade/äldre anläggningar (gäller årsdebitering)

  42798 Förbättringar av debitering - filter för kommun (gäller årsdebitering)

  42798 Förbättringar av debitering - användande och visning av attention och anläggningsreferenser (gäller årsdebitering)

  42798 Förbättringar av debitering - möjlighet till taggar i avgiftsbeskrivningarna (gäller årsdebitering och anläggningsdebitering)

  42798 Förbättringar av debitering - två nya fält för att beskriva avgifter samt ändrade begrepp på konteringssidorna

  45032 Makulera debiteringsunderlag - även dem som har aviserats

  22078 Debiteringsunderlag - ändra direkt i avgiftstabellerna

  34020 Inställningar för moms, ny visningssida och läsning enbart från avgiftsdatabasen

  40690 Automatiskt generera kundnummer för parter när de tilldelas rollen fakturamottagare

  40690 Automatiskt generera kundnummer för parter som tidigare tilldelas rollen fakturamottagare och saknar kundnummer

  46030 Köldmedia - rätta beräkning för att visa "Rapporteringsskyldighet" till att hantera CO2-ekvivalenter

  Rättade buggar (ett urval)

  48942 Mallar i .docx-format innehållande ritelement ger felutslag i taggvalideringen

  48980 Skapa handling - formulärfält i Wordmallar slutar fungera (.docx)

  49001 Dokumenttaggar i odt-filer - bokstäverna å, ä, och ö riskerar att ersättas med skräptecken för taggar i sidhuvud och -fot

  46825 Karta - krasch vid zoomning

  47025 Förvanskning av PDF:er vid konvertering till PDF/A

  47617 Expediering till e-post - adressen ändras/försvinner om parten redigeras (Kundrapport Nykvarn)

  48113 Generell platssökning - Sökning efter Radonmätning: Fälten "Årsmedel", "Typ av bebyggelse", "Byggnadstyp" etc. ger "Ett fel uppstod under sökningen.."

  48161 Felaktig hantering av multipla e-post adresser

  48369 Det går inte ändra Tid på händelse av typ Beslut (Kundrapport Danderyd)

  48412 Kartan - prestandaproblem

  48463 Koppla fastighet till ärende - krasch vid två parter med samma roll och/eller telefonnummer? (Kundrapport Sala)

  48469 Skapa handling - krasch vid komplex part från FIR

  48571 Miljöfarlig verksamhet - lokala koder inte valbara vid skapa anläggning (Kundrapport Stockholm)

  48748 Nya kontrollområden livsmedel - Kontrollinformation förloras om anläggningen typas efter utförd kontroll

  48817 Generell platssökning - träffar vid sökning på adress och anläggning/objekt

  48841 E-post - ärendenummer ej inkluderat i rubriken

  Hotfix 2.0.20419.8 (2018-03-08)

  Rättar ett fel som gjorde att ändring av åtgärdsdatum på vissa bevakningar orsakade ett fel.

  Lägger till fält för att ange antal ton CO2e på årsrapport för köldmediarapporter


  Hotfix 2.0.20538.8 (2018-03-23)

  Rättar ett fel som gjorde att fel timmar/belopp beräknades om riskklassningsmodell för miljö var "Verksamheten tilldelas timmar"

  Gör det möjligt att i expedieringsdialogen lägga till parter som inte redan finns i Ecos

  Gör det möjligt att redigera tid och avgiftsgrupp för händelser där data om tid och avgift lagrats felaktigt/korrupt

  Rättar bransch för miljökoden 93.20


  Hotfix 2.0.20621.8 (2018-04-03)

  Rättar ett allvarligt fel som innebar att postadresser till parter försvann om en ny part lades till med samma postadress som en tidigare sparad part. Den part som först hade angetts med adressen förlorade då sin adress.

  Exempel: Part 1 läggs till med postadress Storgatan 1 vilken taggas som postadress. Part 2 läggs sedan till med exakt samma adress och den taggas också som postadress. Part 1 kommer då att förlora sin adress.

  Rättningen innebär att flera parter kan dela exakt samma adress.

  Kända buggar

  Följande kända allvarliga buggar (nivå 1 och 2) finns vid release. Planeras att rättas till version 2.0.9.

  Sokigos ID-nr och kort beskrivning


  Vid MAKULERING av BESLUTSHÄNDELSER måste även tillhörande BESLUTSHANDLING tas bort. Fel uppstår annars vid skapande av delegationslista. Felet har rättats och till kommande version, men tills vidare gäller att både beslutshändelse och beslutshandling måste tas bort. Om BESLUTSHANDLINGEN har expedierats (d.v.s. är relaterad till en EXPEDIERINGSHÄNDELSE) kan man inte ta bort BESLUTSHANDLINGEN. Om man har makulerat BESLUTSHÄNDELSEN och inte kan ta bort BESLUTSHANDLINGEN måste Sokigo koppla upp och rätta det i databasen manuellt.  49933 Taggar - i vissa lägen hämtas inte anläggningsinfo om inte ärende finns (Kundrapport Linköping)

  49927 Låsning i vissa fall vid försök att redigera livsmedelskontroll

  49886 Manuellt skapad part med ett kolon (" : ") i namnet kan inte hanteras

  48951 Bildbaserad fil får fel typsnitt för vissa filer

  48864 Handling - sidnumrering funkar inte i .docx-mallar (Kundrapport Örebro)

  48509 Inläsning av PDF-filer - timeout

  48570 Krasch vid skapa debitering - debiterbar händelse utan avgiftsgrupp? (Kundrapport Halmstad)

  48507 TESS - tillfällig stopp för att beslutsstämpla handlingar (Kundrapport Norrtälje)

  48075 Partsuppgifter hämtas inte till handling

  46705 Felaktiga tabblägen i utskrifter (Kundrapport Västerås)

  46700 Problem med inläsning/registrering av Quick-Time-filer (Kundrapport Danderyd)

  48825 OVK - Borttag av felaktigt registrerad Begäran om OVK -händelse/handling får inte önskat resultat på startsidans staplar.

  Version 2.0.7 (2017-12-01)

  Versionsnummer 2.0.7

  Förbättringar

  Sokigos ID-nr och kort beskrivning

  21433 Utskick - Hantera dokument i ärende

  23243 Anläggning - Tillsynsfrekvens

  40601 Möjlighet att radera handlingar

  40601 Möjlighet att makulera händelser

  43805 Lägga till handlingar i avslutade ärenden

  45011 Nya kontrollområden för livsmedel

  45011 Operativa mål för livsmedel

  46815 Sammanslagning och nedladdning av handlingar från utskick

  46663 Konvertera handling till bildfil (PDF/A-1)

  46982 Nya dokumenttaggar

  44433 Mallar - stödja docx format

  42465 Visa nämnddatum på ärende samt filtrera ut markerade handlingar

  42834 Samlad söksida för anläggning/objekt/fastighet och radon

  Rättade buggar (ett urval)

  42521 Skapa part - Kan ej lägga till part med land, "Ryssland"

  43071 Lägg till jpg-fil medför ingen typning av handlingen=Foto

  43295 Justerings- och reduceringsdialog ej uppdaterad för att beakta gjorda ändringar kring tidsavrundning

  44191 Händelsetabellen - visar inte handlingar vid expansion på sista raden

  45949 Sök part - visa rätt adresstyp, inte alltid "Besöksadress" (Kundrapport Järfälla)

  Hotfix 2.0.19746.7 (2017-12-22)

  Rättar bugg 49001, dvs problemet med att Å/Ä/Ö hanteras fel om taggar finns i sidhuvud och -fot, i .odt-filer

  Hotfix 2.0.19772.7 (2017-12-28)

  Rättar bugg 49028, dvs problemet att vid debitering av schablonavgift användes kommande avgift

  Hotfix 2.0.19942.7 (2018-01-22)

  Rättar följdfel till bugg 49028. Innan rättningen kan systemet visa rätt grundbelopp vid schablondebitering, men ändå välja fel belopp.

  Rättar rapporteringen till SLV så att parametrarna "Odlingsbara mikroorganismer vid 37°", "Pseudomonas aeruginosa" och "Polycykliska aromatiska kolväten" hoppas över om dessa är registrerade. De är inte godtagbara parametrar enligt XML-schemat, och kommer framöver även raderas ur Ecos.

  Rättar rapporteringen till SLV så att det ska vara möjligt att ha två handlingar knutna till en beslutshändelse till en livsmedelsanläggning.

  Version 2.0.6 (2017-06-29)

  Versionsnummer 2.0.6

  Förbättringar

  - Radontjänsten

  - Vy för att hantera fasta underrubriker till ärenden

  - Händelse - kunna ändra typ på alla händelse

  - Reg.flödet - alltid kunna välja vilken händelse som ska skapas vid registreringen

  - Exchange 2016

  - Debitering - kontoplan, begränsa längd Artikelnummer

  - Nya dokumenttaggar för avloppsanläggning

  - Nya dokumenttaggar för tillsyn av avloppsanläggning

  - Nya dokumenttaggar för livsmedelstillsyn

  - Hämta ALLA förnamn från FB om "Tilltalsnamn" saknas

  - Handling - Digitala signaturer i PDF\A - TESS

  - Flagga handlingar som huvudhandling resp. bilagor

  - Avgiftsgrupper för processer som har saknats tidigare

  - Expediering av handlingar utan fil

  - Officiella vyer - grundläggande

  - Rapport - Ärendeutskrift

  - Tillkomst av nya avgiftsområden

  - Gallringsflagga

  Rättade buggar (ett urval)

  - Ärenden "Nymarkeras" även om man själv gör ändringar i dem (Kundrapport Norrtälje)

  - Övrig anläggningstyp - kan inte knytas till objekt i efterhand

  - Expediering till e-post; har part flera e-postadresser kopplade till sig skickas ett mail till varje adress.

  - Behörighet att ta bort part från anläggning har ingen effekt (Kundrapport Halmstad)

  - Handläggare som byts "spontant" (Kundrapport Norrtälje och Västerås)

  - Sortering av adresser och fastigheter (kundrapport Norrtälje, Sala)

  Hotfix 2.0.18026.6 (2017-07-10)

  Rättar följande fel:

  - Ärenderapport - skapar ärenderapport vid avslut och arkivering, även om det finns en ärenderapport inlagd innan ärendet avslutades

  - Lägger till nya handlingstyper, ärendetyper och händelsetyper (se info här NyaÄrendetyper)

  - Rättar kontrollen av dokumenttaggar, så att livsmedelsanläggning med typning i två nivåer kan hanteras

  Hotfix 2.0.18115.6 (2017-08-09)

  Rättar följande fel:

  - Ökar tiden innan time out vid dokumentkonvertering, för att minska risken att filer inte kan konverteras.

  Observera att i många fall kan det vara en fördel att skriva ut och skanna om en fil till bildbaserat format om den är svår att konvertera till PDF.

  Hotfix 2.0.18163.6 (2017-08-16)

  Rättar följande fel:

  - Ärenderapport stör arkiveringsjobb

  - Arkiverar ärende > Visar "Avslutat och fel" som status

  - Nya handlingar och processer mm - dubbletter

  - Registrera > Klagomål: Valbara Rubriker (även "Klagomål enskilt avlopp" skall visas)

  - Fastighetsöversikt - Fastighetsägare som organisation tolkas och skrivs som person

  - XML-specialtecken saneras inte i list-taggar

  - Dölj borttagna handlingar (Kundrapport Järfälla, Supportärende 116781)

  - Långsamma partsuppslag i Fir (Kundrapport Umeå, Supportärende 117749)

  - Ökad timeout för filkonvertering

  Version 2.0.5 (2017-02-22)

  Versionsnummer 2.0.5

  Förbättringar

  - Stöd för årsdebitering

  - Stöd för arkivering och gallring av ärenden, inkl. överföring till e-arkiv om sådant finns

  - Möjlighet att sätta årsavgift/tillsynstid på köldmedieanläggningar

  - Möjlighet att ange att sätta en avgifts startdatum till tidigare än dagens datum

  - Stöd för FB 7.3

  - Åtkomst till versionsinformation direkt från systemets huvudmeny

  Rättade buggar (ett urval)

  - Behörighetsstyrningen för att känslighetsmarkera handlingar har rättats

  - Överföringen av debiteringsunderlag till avgiftstabeller och ekonomisystem har rättats

  - Dokumenttaggen [AdressatPostNrOrt] skriver nu data i rätt ordning

  Hotfix 2.0.17019.5 (2017-03-20)

  Rättar följande fel:

  - Ärendedebitering - en låsning i de förinlagda avgiftsgrupperna är åtgärdad

  - Bekräftelse köldmediarapport - borttagen mall var tidigare valbar för ny bekräftelse

  - Delegationsbeslut - tidigare skapades ibland två beslutsnummer vilket orsakade felaktig nummerserie

  - Förslagsstyrning - handlingen "Beslut vid överprövning" har lagt till

  - E-postmeddelanden (mailbody) utan formatering konverteras nu korrekt till pdf

  Hotfix 2.0.17117.5 (2017-03-30)

  Rättar följande fel:

  - Uppgift om "Internkund" överförs till avgiftsdatabasen vid skapande av debiteringsunderlag

  Version 2.0.4 (2016-11-01)

  Versionsnummer 2.0.4

  Förbättringar

  - Bevakningar kan visas upp på startsida och ärendeöversikt. Hanteras via ärendeöversikten.

  - Skapa utgående e-post

  - Expediera handling via e-post

  - Övriga anläggningstyper, en möjlighet att designa helt egna anläggningar i systemet

  - Stöd för Nämnd, d.v.s. den externa applikationen för att hantera och skapa delegationslistor samt kallelse/föredragningslista

  - Stöd för SLV-Kontroll (mobil checklista för livsmedelskontroll)

  - Ökade möjligheter att hantera behörigheter för ventilations- och köldmediekontrollanter

  - Prestandaförbättringar

  - Lägga till handlingar på fler platser, både upprättad och inkomna

  - Möjlighet att ange egna namn på nivåerna i diarieplanerna

  Rättade buggar (ett urval)

  - Visningen av anteckningar på objekt och anläggning trunkeras inte.

  Version 2.0.3 (2016-05-01)

  Versionsnummer 2.0.3

  Förbättringar

  - Anteckningar kan skapas på objekt, på samma sätt som tidigare varit möjligt på anläggningar.

  - Parter, som är organisationer, kan byggas ut med filialer. Filialer definieras som parter som delar organisationsnummer med varandra.

  - Systemadministration – hantera användare och användaruppgifter samt behörigheter

  - Låsningshantering för registrering via inkorgen, undvika dubbelregistrering

  - Ändrad hantering av verksamhetsutövare på objekt med många anläggningar av samma typ

  - Reduktion av avgift – hantering av riskbaserad taxa miljö och hälsoskydd

  - Reduktion av avgift på livsmedelsanläggning

  - Klassningskoder som omfattas av timavgift, även med riskbaserad taxa

  - Koppla ärende direkt till fastighet, byggnad och adress

  - Markera ärende i karta

  - Enskilt avlopp – anslutningspunkter och utsläppspunkter

  - Visa ID-nummer för anläggning

  - Ange anläggningsspecifika referenser, t.ex. fakturareferensnummer och telefonnummer till anläggningen

  - Visa fastighets- och byggnadsrapport

  - Radonmätningar

  - Jordbruksanläggning

  - Ny hantering för ärendets status och status på beslut

  - Visa handlingar direkt i händelsetabellen

  - Tillsyn kan markeras som ”Revision” och som ”Platsbesök”

  - Fler reningssteg för enskilt avlopp

  - Ärendeinfo sparas vid avslut